Politica de confidențialitate

  1. Administratorul datelor cu caracter personal este: XTON S.C. Piotr Łukasik, Łukasz Basiaga, ul. Franciszka Żwirki 31, 33-300 Nowy Sącz, Polonia, NIP: 734-347-82-42, tel.: 0734-347-82-42. +48 (18) 479 16 01, adresa de e-mail office@xton.eu;
  2. Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate în scopul pregătirii răspunsului la cerere, al încheierii contractului și al implementării ulterioare a serviciilor, al gestionării cererilor și al răspunsului la solicitări;
  3. Categoriile de date cu caracter personal includ, dar nu se limitează la, nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă, date dedicate procesului/serviciului/proiectului;
  4. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către entități care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului: furnizori de servicii IT, companii de transport specializate pentru livrare;
  5. Datele dvs. personale vor fi stocate pe durata cooperării în ceea ce privește serviciul comandat, valabilitatea contractului încheiat, existența unui interes legitim al administratorului, cu excepția cazului în care vă opuneți prelucrării datelor. Opoziția trebuie trimisă la adresa de e-mail indicată la pct. 1;
  6. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională;
  7. Aveți dreptul de a avea acces la datele dvs. și dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
  8. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal, care este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile Legii din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal (text consolidat Dz, pct. 1000) sau prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) din 27 aprilie 2016. (Dz.Urz.UE.L nr. 119, p. 1);
  9. Datele pe care le furnizați nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat și al creării de profiluri;
  10. Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal este voluntară;